CÁP DUPLEX, TRIPLEX, QUADRUPLEXCÁP dUPLEX, TRIPLEX, QUADRUPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Ký hiệu: DV, TV, QV – 0,6/1Kv

Giá: Liên hệ