VC - 450/750VDây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC - 450/750V
Kí hiệu: VC - 450/750 - Kiểu: 6610 TCVN 01

Giá: Liên hệ