VCm - 450/750VDây đơn mền, ruột đồng, cách điện PVC-450/750V
Kí hiệu: VCm - 450/750v - Kiểu: 6610 TCVN 02

Giá: Liên hệ