Chống quá tải các TBA phân phối khu vực huyện Tuy Phong và Bắc Bình

Dự án: Chống quá tải  các TBA phân phối khu vực huyện Tuy Phong và Bắc Bình
Địa điểm:
Bình Thuận
Chủ đầu tư: Công ty Cơ khí và xây lắp Lâm Đồng

Back To Top