Gói thầu số 15/2022: Cáp nhôm bọc trung hạ thế

Dự án: Gói thầu số 15/2022: Cáp nhôm bọc trung hạ thế
Địa điểm:
Đồng Tháp
Chủ đầu tư: Công ty điện lực Đồng Tháp

Back To Top