Năng lượng mặt trời tỉnh Khánh Hòa

Dự án: Năng lượng mặt trời tỉnh Khánh Hòa
Địa điểm:
Tỉnh Khánh Hòa
Chủ đầu tư: Nhà máy điện Khánh Hòa

Back To Top