Năng lượng mặt trời tỉnh Gia Lai

Dự án: Năng lượng mặt trời
Địa điểm:
Tỉnh Gia Lai
Chủ đầu tư: Nhà máy điện Gia Lai

Back To Top